EN

Oracle Bulut Hizmetleri

Oracle Bulut’a Geçi?? ve Yönetim Hizmetleri

 • Oracle Bulut Stratejisi ve yol haritas?? olu??turulmas??
 • Hangi sistemlerin Oracle Bulut’ta toplanaca????n??n belirlenmesi
 • Ne tür Oracle Bulut hizmetlerinin kullan??laca????n??n belirlenmesi
  • - SaaS : Software as a Service
  • - PaaS : Platform as a Service
  • - IaaS : Infrastructure as a Service

???? Zekas?? & Veriambar?? Hizmetleri

Do??ru bilgi, istenilen an, istenilen yerden, en h??zl?? ??ekilde...

Veriambar?? yap??lar?? birçok kurumsal sorunuza cevap bulman??z?? sa??larken, etkin i?? analizleri yapman??z?? ve gerçekçi öngörüler ile ??irketinizi daha karl?? bir yap??da ve daha h??zl?? büyütmenizi sa??lar.

INSPIREIT size ne sunar ?

Veriambar?? geli??tirme süreçleri, verilerin analiz edilmeye uygun hale getirilebilmesi için planlama, tasar??m ve çe??itli kaynak sistemlerden tek bir merkez veritaban??na düzenli veri aktar??m??n?? gerektirir.

INSPIREIT, bir veriambar?? projesi süresince gereken tüm a??amalarda size katma de??erli hizmetler sunmaktad??r.

INSPIREIT, Do??u Avrupa , Türkiye ve CIS ülkelerinde gerçekle??tirdi??i birçok büyük çapl?? Telekom veriambar?? projeleri ile, sektörün önde gelen Veriambar?? ve Raporlama Sistemleri Çözüm Sa??lay??c??s??d??r.

Veriambar?? yap??lar?? olu??turmadaki uzmanl?????? ile INSPIREIT, operasyonel etkinli??inizi artt??rman??z?? sa??larken, maliyetlerinizi dü??ürmenizi ve sat????lar??n??z?? en etkin ??ekilde yönlendirmenizi sa??lar.

Veriambar?? yap??land??rma hizmetlerimiz a??a????da yer alan süreçleri içermektedir:

 • Proje Yönetimi
 • Ön Analiz
 • Gereksinim Analizi
 • Veri Ambar?? Tasar??m??
 • Mant??ksal Veri Modellemesi
 • Veriambar?? Geli??tirme (ETL)
 • Fiziksel Veri Modellemesi
 • Veri Temizleme ve Veri Kalitesi
 • Rapor Tasar??mlar??
 • Özet (Summary) Yap??lar??n??n Tasar??m??
 • Veri Güvenlik Kontrolleri
 • Veri Ambar?? Bak??m Çal????malar??
 • Veritaban?? Yönetimi
 • Analitik Veri ????leme (OLAP)

???? Zekas?? / Raporlama Hizmetleri

Gerek olu??turdu??unuz veriambar?? yap??s?? gerekse operasyonel verilerinizin bulundu??u sistemler üzerinden etkin bir ??ekilde raporlama yapmak istedi??inizde, size istedi??iniz raporlar?? alman??z?? ve derinlemesine analiz yapman??z?? sa??layacak bir araca ihtiyaç duyars??n??z.

???? zekas?? çözümleri, ??irket karar vericilerine ve çal????anlar??na, do??ru bilgiye, istenilen an, istenilen yerden, en h??zl?? ??ekilde ula????lmas??n?? sa??layarak, stratejik kararlar??n en do??ru ??ekilde al??nmas??n?? sa??lar.

Neden INSPIREIT?

INSPIREIT, birçok sektörde e?? zamanl?? hizmet vermi?? olman??n verdi??i bilgi ve teknoloji birikimiyle ??irketinizin karar süreçlerini inceler ve bu süreçleri destekleyecek en uygun ???? Zekas?? Çözümünü olu??turman??z?? sa??lar.

Raporlama ve Analiz taleplerinin toplanmas??ndan, ???? Zekas?? uygulamas??n??n geli??tirilmesine ve ilerleyen süreçte deste??inin verilmesine kadar, INSPIREIT size yenilikçi analizlerin yap??labilmesini sa??layacak katma de??erli birçok hizmet sunar.

Veritaban?? & Sistem Y??netimi

INSPIREIT, Veritaban??, ????letim sistemi, A?? yönetimi ve Co-location hizmetlerine ihtiyaç duyan kurumlar için Sistem Yönetim Hizmetleri sunmaktad??r.

Neden INSPIREIT Sistem Yönetimi ?

Hedeflerinize odaklan??n... Bilgi Teknolojileri altyap??n??z?? biz yönetelim.

Sistem Yönetiminde d???? kaynak kullan??m??n??n size sa??layaca???? faydalar:

 • Yüksek performans
 • Dü??ük maliyet
 • Maliyetli sistem kesintilerinin önlenmesi
 • Yüksek istihdam ve e??itim maliyetlerinin dü??ürülmesi
 • H??zl?? de??i??en teknolojiye uyum ve etkin kullan??m
 • Alan??nda uzman bir ekip ile çal????ma imkan??
 • Risk payla????m??

Veritaban?? Yönetimi (Remote DBA - 7x24 / 5x8)

 • Sürekli destek ve yönetim (7x24)
 • Proaktif yakla????m ile Garantili Yüksek Süreklilik
 • Oracle, SQL Server, PostgreSQL ve MySQL veritabanlar??nda yüksek uzmanl??k ve tecrübe
 • Oracle Exadata ve Oracle Database Appliance (ODA) yönetimi
 • Veritaban?? sistemlerinin periyodik kontrolü ile sürekli gözlem ve erken uyar?? sistemleri (MoniStream sistem izleme arac??)
 • Veritaban?? sistem tasar??m?? konusunda ücretsiz dan????manl??k
 • Sistem kurtarma i??lemlerinde ‘‘Güvenilir ve ??spatlanm???? Uzmanl??k’’
 • Veritaban?? Versiyon Yükseltme (Migrations) & Güncellemeler (Upgrades)
 • Oracle RAC, Data Guard, Golden Gate kurulum ve konfigürasyonlar??
 • Veritaban?? ve uygulama performans iyile??tirme çal????malar??

 

????letim Sistemi Yönetimi (Remote OSA - 7x24 / 5x8)

 • Sürekli destek ve yönetim (7x24)
 • Proaktif yakla????m ile Garantili Yüksek Süreklilik
 • Linux, Solaris, Windows i??letim sistemleri üzerinde yüksek uzmanl??k ve tecrübe
 • ????letim sistemlerinin periyodik kontrolü ile sürekli gözlem ve erken uyar?? sistemleri (MoniStream sistem izleme arac??)
 • Sunucu yap??land??rma konusunda ücretsiz dan????manl??k
 • Sistem kurtarma i??lemlerinde ‘‘Güvenilir ve ??spatlanm???? Uzmanl??k’’

Veri Merkezi Hizmetleri (Colocation & Hosting)

 • 10/100/1000 Mbps port seçenekleri
 • Geli??tirilmi?? güvenlik sistemleri
 • Yedekli klima, jeneratör ve UPS sistemleri
 • Yedekli omurga
 • Uluslararas?? operatörlere ba??lant??
 • ??htiyaç halinde ba??ka operatörden 2. uplink imkan??
 • %25’i sürekli bo?? tutulan internet ba??lant??s?? sayesinde h??zl?? eri??im imkan??
 • Firewall
 • Lisans kiralama
 • C-Class IP

Uygulama Geli??tirme Hizmetleri

INSPIREIT uygulama geli??tirme alan??ndaki tecrübesi ile size de??er katan çözümler sunar.

INSPIREIT’yi uygulama geli??tirme alan??nda farkl??la??t??ran özellik, sa??lam??s oldugu di??er hizmetlerdeki tecrübesini üretti??i yaz??l??mlar ile birle??tirmesidir.

Sistem yönetimi alan??nda hizmet verilen birçok mü??teride kar????las??lan uygulama bazl?? problemlerden edinilen deneyim, INSPIREIT’yi sadece yaz??l??m üreten bir ??irket olmaktan ç??kartarak, geli??tirdi??i uygulamalar?? bütünsel bir bak???? aç??s?? ile hayata geçirmesini sa??lamaktad??r.

Proje de??erlendirilme a??amas??nda yap??lan detayl?? ön analiz çal????malar?? ile projenin belirlenen sürelerde tamamlanmas?? ve uygulama geli??tirme a??amas??n??n ard??ndan yap??lan detayl?? test prosedürleri ile uygulaman??n sa??l??kl?? çal????t??????n??n garanti alt??na al??nmas?? öncelikli ilkelerdir.Kullan??lan teknoloji tercihe ba??l?? olarak .NET veya Java platformlar?? olacak ??ekilde de??i??mektedir.

Yaz??l??m geli??tirme ad??mlar??

 • ???? ihtiyaçlar??n do??ru analizi
 • ??htiyaçlar??n kar????lanabilmesi için seçilmesi gereken en uygun teknoloji ve mimarinin belirlenmesi
 • Proje risklerini en aza indirecek ve projenin maliyetini en k??sa zamanda kar????layabilecek çal????malar??n yap??lmas??
 • Tecrübeli bir ekiple çal??????lmas??
 • Mü??teri bilgi teknolojileri grubu ve uygulama kullan??c??lar?? ile ileti??imin kesintisiz sa??lanmas??
 • Proje süresince olu??abilecek olan de??i??imlerden projenin mümkün oldu??unca az etkilenmesinin saglanmas??
 • Test prosedürlerinin detayl?? bir ??ekilde olu??turularak proje sonras??nda olu??abilecek risklerin en aza indirilmesi
 • Proje sonland??r??ld??????nda gerekli dokümantasyonun haz??rlan??p bilgi aktar??m??n??n eksiksiz yap??lmas??
 • Proje tesliminin ard??ndan gerekli deste??in sa??lanmas??

Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)

Yaz??l??m alan??nda birçok farkl?? projenin içerisinde yer alan INSPIREIT, bilgi ve birikimini Enerji Da????t??m ve Sat???? sektöründeki isletmelere yönlendirerek Mobil Sayaç Okuma (MSO) ve Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) uygulamas??n?? hayata geçirmistir.

INSPIREIT, ABYS'nin tasarlanmas?? ve geli??tirilmesi s??ras??nda, yurt d?????? pazarlarda kullan??lan teknolojideki son geli??meleri takip ederek Türkiye’deki Enerji Da????t??m ve Sat???? sektörünün ("UTILITIES") kendine özgü kosul ve gereksinimlerini en etkin sekilde kar????layacak bir uygulama geli??tirmeyi hedeflemistir. Bu hedef ile geli??tirilen ABYS sistemi üç katmanl?? sistem mimarisi ile Oracle Veritaban?? performans??n?? kullanarak, tümüyle web-tabanl?? bir çözüm olarak hizmet vermektedir.

ABYS, su, gaz, elektrik ve jeotermal enerji aboneleri için abonelik i??lemleri, abone itirazlar??, tüketim ölçme (sayaç okuma), tahakkuk, tahsilat ve abonelik hizmetlerine yönelik saha i??lemlerini (is emirleri) kapsamak üzere tasarlanm??st??r. Su/Gaz/Elektrik/Jeotermal abonelerine yönelik ortak i??lemler ve özel i??lemler, yaz??l??m ürününün tasar??m?? a??amas??nda belirlenmi?? ve yaz??l??m modülleri, hem ortak i??lemleri hem de özel gereksinimleri kar????layacak biçimde uyarlanarak esnek bir yap??ya kavu??turulmustur.

Geli??tirilen yaz??l??m ürünleri, yürürlükteki TC yasalar??n??n, mevzuat??n ve yönetmeliklerin zorunlu k??ld?????? tüm operasyonlar?? kapsamaktad??r. ABYS, mevzuat??n zaman içerisinde degi??mesi göz önüne al??narak tasarlanm????t??r; dolay??s??yla mevzuat degi??ikliklerinin program de??i??ikli??ine gerek kalmayacak ??ekilde h??zla uygulamaya geçirilmesi sa??lanarak, gereksinimlere göre uyarlanabilecek parametrik bir altyap?? olu??turulmu??tur.

Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), Enerji Da????t??m ve Sat???? i??letmesinin tüm i??levlerini gerçekle??tiren "Bütünle??ik Bili??im Sistemi" kapsam??nda yer alan bir bile??endir. Abonelik i??lemleri ve mü??teri hizmetlerine ili??kin i?? süreçlerinin bili??im sistemi ortam??nda yerine getirilmesini sa??layan ABYS, i??letmenin "Co??rafi Bilgi Sistemi", "Bak??m Yönetim Sistemi" ve "I?? Yönetim Sistemi" ile bütünle??ik olarak çal????makta ve ABYS'nin i??levsel kapsam?? gere??i di??er alt sistemler ile gerçek zamanl?? olarak kar????l??kl?? veri al????veri??inde bulunmaktad??r.

ABYS Temel Modülleri

 • Abone Ödemeleri Hukuki Takip
 • Kredi kart?? ile Web üzerinden ödeme sistemi (SanalPos)
 • Anla??mal?? banka üzerinden otomatik ödeme talimat?? sistemi
 • ABYS Saha ???? Emirleri
 • RF ile Mobil Sayaç Okuma sistemi (MYO)
 • Yönetimsel mali raporlama ve analiz modülü (Oracle Business Intelligence)
 • Talep ????lemleri
 • Abonelik ????lemleri
 • Abone ??tirazlar??
 • Sayaç Okuma ????lemleri
 • Tahakkuk ????lemleri
 • Tahsilat ????lemleri
 • ??ebeke Kontrol ve Kesinti
 • Bilgilendirme Sistemi

D???? Kaynak & Personel Sa??lama

INSOURCE Uzman ??K Dan????manlar??

Kar????l??kl?? yap??lan görü??melerde i?? ihtiyaçlar??n??z?? analiz eder,

Gerek kariyer veritabanlar?? üzerinden gerekse INSOURCE veritaban??ndan uygun adaylara ula????r,

Birebir yap??lan görü??melerde adaylar?? uzmanl??k ve ki??ilik profiline göre de??erlendirir,

Pozisyona uygun niteliklere sahip adaylar?? size yönlendirir.

Çal????t??????m??z IT Pozisyonlar??

 • Yaz??l??m Mühendisi
  • - Microsoft .NET Core Uzman??
  • - JAVA Uzman??
  • - ORACLE PL/SQL Uzman??
  • - C / C++ Yaz??l??m Uzman??
 • ???? Zekas?? Uzman?? (ETL, BO, SSIS, SSRS, SSAS)
 • Proje Yöneticisi
 • ???? / Sistem Analisti
 • Test Mühendisi
 • Veritaban?? Yöneticisi (DBA)
 • Sharepoint Uzman??
 • Mobil Uygulama Gelistirme Uzman??
 • Web Uygulama Gelistirme Uzman??
 • Web UI Uzman??
 • ERP Dan????man??
 • Network Yöneticisi
 • Network Uzman??
 • Sistem Yöneticisi
 • Sistem Uzman??
 • Teknik Destek Uzman??

Referans Projelerimiz

Donan??m & Oracle Engineered Sistemler

Gereksinimlerinize ve taleplerinize özel esnek çözümler sunuyoruz.

Donan??m Çözümleri Ürün Yelpazemiz:

 • SPARC tabanl?? sunucular
 • X86 tabanl?? sunucular
 • Oracle Exadata Database Machine
 • Oracle Big Data Appliance
 • Oracle Database Appliance
 • Oracle SuperCluster
 • Oracle MiniCluster
 • Oracle ZFS Storage Appliance
 • Oracle VM Server for x86
 • Oracle VM Server for SPARC
 • Depolama ve Tape Storage

Donan??m hizmetlerimiz kapsam??nda bilgi i??lem alt yap??n??z?? inceliyor ve ihtiyaçlar??n??z?? kar????l??kl?? görü??erek size güvenilir ve geni??letilebilir çözümler sunuyoruz. Sistemlerin kurulumunun yan?? s??ra, destek ve bak??m hizmetlerimizle her zaman yan??n??zday??z.

Sundu??umuz Oracle SPARC ve X86 tabanl?? çözümlerle, en geli??mi?? güvenlik özellikleri ve üstün performans alman??n yan?? s??ra, yerle??ik sanalla??t??rma imkanlar?? ile birlikte kurumsal bilgi i??lem altyap??n??z için ideal çözüme kavu??mu?? olacaks??n??z.

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültenlerimiz için kayıt olabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA

SM hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.