EN
Oracle Bulut Hizmetleri
???? Zekas?? & Veriambar?? Hizmetleri
Veritaban?? & Sistem Y??netimi
Uygulama Geli??tirme Hizmetleri
D???? Kaynak & Personel Sa??lama
Donan??m & Oracle Engineered Sistemler

INSPIREIT B??LG?? TEKNOLOJ??LER??

InspireIT Bilgi Teknolojileri, Avrupa, Ortado??u ve CIS bölgesinde bili??im teknolojileri alan??nda dan????manl??k ve yaz??l??m hizmetleri sa??lamak üzere 2003 y??l??nda kurulmu??tur. Kurulu??undan bu yana InspireIT, Veriambar?? / ???? Zekas?? Sistemleri, Oracle Sistem Çözümleri, D???? Kaynak Personel Sa??lama ve Yaz??l??m Geli??tirme alanlar??nda de??erli çözümler sunmaktad??r. InspireIT yer ald?????? tüm projeleri zaman??nda ve ba??ar??yla tamamlayarak, her zaman mü??terilerinin güven duydu??u i?? ortaklar??ndan biri olmu??tur.

BAŞARI ÖYKÜLERİ

 • A??ustos 2017'de, InspireIT Fibabanka için "Datawarehouse Yeniden Yap??land??rma ve Self Servis Raporlama Projesi" kapsam??nda çal????malara ba??lad??. Projenin bir parças?? olarak; Oracle Business Intelligence (OBIEE) dashboard ve raporlar?? arac??l??????yla her türlü kritik finansal raporun haz??rlanabilece??i yeni bir "Self Servis Mali Kontrol Datamart" modeli geli??tirilmi??tir. Her türlü mü??teri içgörüsüne hizmet eden kurumsal ve bireysel datamart modelleri, InspireIT ve Fibabanka için bir ba??ar?? öyküsü oldu.


  ??ç ve d???? veri, ETL, OFSAA ve Rapor ba????ml??l??klar??n?? dikkate alarak günlük 900+ rapor çal????t??ran “InspireIT Rapor Yükleyici” program?? geli??tirilerek, yeni bir “Otomatik Veri Gölü Ortam??” olu??turulmu??tur. Ek olarak, gecelik ETL süreçleri optimize edilmi??, ETL ve raporlama i??leriyle ilgili anl??k uyar??lar almak için ETL ve OBIEE kullan??m izleme altyap??s?? geli??tirilmi??tir.

  F??BABANKA / Veriambar?? Hizmetleri
 • BKM veri ambar?? sistemi, bankalar aras??ndaki tüm kredi kart?? veri aktar??m i??lemlerini içeren ve bankalar aras??ndaki mutabakatlar için kritik önem arzeden bir yap??d??r. Proje kapsam??nda, mevcut veri ambar?? kodlar?? ODI 12c (Oracle Data Integrator) ortam??na ta????nm????, performans sorunlar?? giderilmi??, ek veri kalitesi kontrolleri yeniden yap??land??r??lm????, recycle mekanizmalar?? eklenmi?? ve DWH veri modeli iyile??tirilmi??tir.

  Bankalararas?? Kart Merkezi / Veriambar?? Hizmetleri
 • TARS??M büyüme hedeflerine ula??mak için son 10 y??ll??k dönem boyunca önemli teknolojik yat??r??mlar yaparak, tüm BT altyap??s??n?? yeniden ??ekillendirdi. Büyüyen poliçe havuzunun gereksinimlerini kar????lamak için, temel sigortac??l??k yaz??l??m??n?? ve bu yaz??l??m??n gerektirdi??i Oracle donan??m ve yaz??l??m  ihtiyaçlar??n?? her sene katlayarak büyüten TARS??M’in, bu süre zarf??nda geçirdi??i dönü??üm yolculu??unda yanlar??nda bulunmak bizim aç??m??zdan çok önemli ve özel bir deneyim oldu.

  Tarsim altyap?? dönü??üm projesi süresince, veri taban?? sunucusu olarak Oracle Exadata bütünle??ik sistemi, yedekleme yap??s?? olarak ZFS ve Active Dataguard, veritaban?? konsolidasyonu için Oracle Multitenancy opsiyonu, raporlama önyüzünde Oracle ???? Zekas?? (OBIEE 12c) ve ETL arac?? olarak Oracle Data Integrator (ODI 12c) kullan??ld??. Tarsim altyap??s??n??n Oracle Exadata platformuna geçi??i ile birlikte yüksek performans sa??layan, güvenli, h??zl??, sa??lam ve yüksek kapasiteli mimariye geçi?? yap??lm???? oldu. Ayn?? zamanda Oracle Pluggable Veritaban?? yap??s?? ile sunuculardaki kaynak kullan??mlar??nda ciddi tasarruflar sa??land??. Buna parallel olarak Tarsim veri ambar??n??n ODI 12c arac??na geçi??i sonras?? daha h??zl?? ve hatas??z ETL geli??tirme, daha kaliteli ve tutarl?? veri eri??imi, daha güçlü ve gerçek zamanl?? testlerin yap??labilmesi mümkün oldu.

  TARS??M Tar??m Sigortalar?? Havuzu / Altyap?? D??n??????m Projeleri
 • Geocell'in 2014 senesinde ön ödemeli abonelere ait billing sistemini de??i??tirmesi sonras??, yeni bir Veri Ambar?? tasar??m?? ihtiyac?? olu??tu. Geocell Data Warehouse projeleri (DWH), mü??terinin sat????, pazarlama ve finans ekiplerinin acil raporlama gereksinimlerinin, yeni faturalama sistemi üzerinden kar????lanmas??n?? amaçlamaktayd??. InspireIT uzmanlar?? projelerin analiz, tasar??m, kod geli??tirme, test ve geçmi?? verinin yükleme a??amalar??nda aktif olarak çal????t??. Yo??un analiz süreçlerinden sonra birimlerin yeni raporlama ihtiyaçlar?? belirlendi, yeni Mant??ksal Model tasar??m?? tamamland?? ve ETL ak????lar?? geli??tirildi.

  Projenin ilk a??aman??n bir parças?? olarak, Subscriber ve Account'a ili??kin tüm tarihsel modüller, ön ödemeli ve fatural?? ça??r?? detaylar?? ve Datamart'lar, yeni Veri Ambar?? modelinde tarihsel olarak yüklenmi??tir. Projenin ikinci a??amas??nda, Raporlama Universe'i yeniden tasarlanm????, 50'den fazla rapor geli??tirilmi?? ve mevcut fatural?? abonelere ait ETL kodlar?? birle??tirilmi??tir. Projeler plana uygun olarak zaman??nda ve bütçesinde tamamlanm????t??r.

  Geocell / Veriambar?? Hizmetleri

HABERLER& DUYURULAR

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültenlerimiz için kayıt olabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA

SM hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.